Neck Relaxers

 • egle

  Eagle Pose

  Garudasana

  egle

  Eagle Pose

  Garudasana

 • Downward-Facing-Dog

  Mountain Pose

  Parvatasana

  Downward-Facing-Dog

  Mountain Pose

  Parvatasana

 • Cat-Pose

  Cat Stretch Pose

  Marjari Asana

  Cat-Pose

  Cat Stretch Pose

  Marjari Asana

 • - YogPlan

  Half Spinal Twist Pose

  Ardha Matsyendrasana

  - YogPlan

  Half Spinal Twist Pose

  Ardha Matsyendrasana

 • - YogPlan

  Back Streching Pose

  Paschimottanasana

  - YogPlan

  Back Streching Pose

  Paschimottanasana

 • - YogPlan

  Fish Pose

  Matsyasana

  - YogPlan

  Fish Pose

  Matsyasana

 • - YogPlan

  Head to Knee Pose

  Janu Sirsasana

  - YogPlan

  Head to Knee Pose

  Janu Sirsasana

 • - YogPlan

  Moon Pose

  Shashankasana

  - YogPlan

  Moon Pose

  Shashankasana

 • Reclined-Hero-Pose

  Sleeping Thunderbolt Pose

  Supta Vajrasana

  Reclined-Hero-Pose

  Sleeping Thunderbolt Pose

  Supta Vajrasana

 • - YogPlan

  Shoulder Pose

  Kandharasana

  - YogPlan

  Shoulder Pose

  Kandharasana

 • - YogPlan

  Ear Pressure Pose

  Karna Pidasana

  - YogPlan

  Ear Pressure Pose

  Karna Pidasana

 • - YogPlan

  Plough Pose

  Halasana

  - YogPlan

  Plough Pose

  Halasana

 • Extended Fish Pose

  Uttana Matsyasana

  Extended Fish Pose

  Uttana Matsyasana