Supine Asanas

 • Yogic Sleep Pose

  Yoga Nidrasana

  Yogic Sleep Pose

  Yoga Nidrasana

 • Destroyer Of The Universe Pose

  Bhairavasana

  Destroyer Of The Universe Pose

  Bhairavasana

 • Raised Legs Pose

  Uttana Padasana

  Raised Legs Pose

  Uttana Padasana

 • - YogPlan

  Fish Pose

  Matsyasana

  - YogPlan

  Fish Pose

  Matsyasana

 • Sleeping Lotus Pose

  Supta Padmasana

  Sleeping Lotus Pose

  Supta Padmasana

 • Reclined-Hero-Pose

  Sleeping Thunderbolt Pose

  Supta Vajrasana

  Reclined-Hero-Pose

  Sleeping Thunderbolt Pose

  Supta Vajrasana

 • Extended Fish Pose

  Uttana Matsyasana

  Extended Fish Pose

  Uttana Matsyasana